Thông báo
26
03 - 2016
Thông báo giao dịch UPCOM cổ phiếu
26
03 - 2016
Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch
26
03 - 2016
Báo cáo tài chính
Thủ tục - Văn bản
Văn bản pháp luật 1
Văn bản pháp luật 2
Văn bản pháp luật 3
Liên kết web
Bản tin nhà đầu tư
Nghị quyết về việc mua 2.412.567 cổ phần DNW để đảm bảo tỷ lệ sở hữu 12.066% vốn điều lệ của TDMWATER tại DOWACO.
19/02/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Võ Văn Bình
19/02/2021
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2020
10/11/2020
- Tổng sản lượng nước sản xuất: 50,3 triệu m3, tăng 5% so với năm 2019. triệu m3. - Tổng sản lượng nước tiêu thụ: 50,3 triệu m3, tăng 5% năm 2019.
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ