Thông báo
26
03 - 2016
Thông báo giao dịch UPCOM cổ phiếu
26
03 - 2016
Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch
26
03 - 2016
Báo cáo tài chính
Thủ tục - Văn bản
Văn bản pháp luật 1
Văn bản pháp luật 2
Văn bản pháp luật 3
Liên kết web
Bản tin nhà đầu tư
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2020
10/11/2020
- Tổng sản lượng nước sản xuất: 50,3 triệu m3, tăng 5% so với năm 2019. triệu m3. - Tổng sản lượng nước tiêu thụ: 50,3 triệu m3, tăng 5% năm 2019.
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ