Thông báo
26
03 - 2016
Thông báo giao dịch UPCOM cổ phiếu
26
03 - 2016
Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch
26
03 - 2016
Báo cáo tài chính
Thủ tục - Văn bản
Văn bản pháp luật 1
Văn bản pháp luật 2
Văn bản pháp luật 3
Liên kết web
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
25/03/2022
Tài liệu đại hội
23/03/2022
Đại hội đồng cổ đông thường niên
02/03/2022
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
14/01/2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
25/03/2021
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020
04/03/2021
Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
04/03/2021
Chương trình Đại hội
04/03/2021
Thể lệ biểu quyết
04/03/2021
Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020
04/03/2021
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
04/03/2021
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (Bảng tóm tắt)
04/03/2021
Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020
04/03/2021
Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2021
04/03/2021
Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021
04/03/2021
Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
04/03/2021
Dự thảo Biên bản Đại hội
04/03/2021
Dự thảo Nghị quyết Đại hội
04/03/2021
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
22/02/2021
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ