Thông báo
26
03 - 2016
Thông báo giao dịch UPCOM cổ phiếu
26
03 - 2016
Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch
26
03 - 2016
Báo cáo tài chính
Thủ tục - Văn bản
Văn bản pháp luật 1
Văn bản pháp luật 2
Văn bản pháp luật 3
Liên kết web
Thông tin nhà đầu tư
Nghị quyết góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp nước Gia Tân – Cẩm Mỹ
17/11/2022
Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
09/11/2022
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2022
05/11/2022
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2022
06/10/2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng.
16/09/2022
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động năm 2020 (Lần 4)
07/09/2022
Nghị quyết HĐQT về tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2022
07/09/2022
Chốt danh sách cổ đông công ty cổ phần nước Thủ Dầu Một
07/09/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng - Võ Văn Bình
06/09/2022
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 08 tháng đầu năm 2022
06/09/2022
Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
15/08/2022
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 07 tháng đầu năm 2022
05/08/2022
Nghị quyết triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022.
15/07/2022
Nghị quyết thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022
15/07/2022
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022
06/07/2022
Điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán TDM.
10/06/2022
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2022
07/06/2022
Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 giữa TDMWATER và Hãng kiểm toán AASC
26/05/2022
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2022
10/05/2022
Bảng tổng hợp kết quả hoạt động sxkd đến tháng 03 năm 2022 của TDMWATER
11/04/2022
Nghị quyết về việc đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp Nước Cần Thơ 2
23/03/2022
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động năm 2020 (Lần 3)
23/03/2022
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên.
23/02/2022
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên.
22/02/2022
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên.
18/02/2022
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên.
16/02/2022
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2021
24/12/2021
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên
15/12/2021
Báo cáo chi tiết lần 2 bổ sung cho báo cáo đã công bố ngày 05.10.2021
15/12/2021
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên.
13/12/2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
08/12/2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
06/12/2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 2021 và Đại hội cổ đông thường niên 2022.
30/11/2021
Nghị quyết thông qua tạm ứng cổ tức năm 2021; Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
26/11/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng - Võ Văn Bình
16/11/2021
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - lần 1
05/10/2021
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - lần 2
05/10/2021
Giải trình chậm nộp Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động năm 2020
05/10/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng - Nguyễn Thị Diên
27/09/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng - Nguyễn Thị Mộng Thường
21/09/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng - Công ty Quỳnh Phúc
03/08/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng - Công ty Quỳnh Phúc
27/07/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng
22/07/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
24/06/2021
Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính số 14062021.010/HĐTC.KT1 ngày 14/6/2021 về soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2021
15/06/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Võ Văn Bình
08/06/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty Đại chúng - Lê Bạch Liên
21/05/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty Đại chúng - Lê Bạch Liên
21/05/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty Đại chúng - Võ Văn Bình
14/05/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty Đại chúng - Lê Bạch Liên
23/04/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Nguyễn Thanh Phong
18/01/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Nguyễn Thanh Phong
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng - Võ Trần Hồng Ngọc
09/01/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Nguyễn Thanh Phong.
22/12/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Nguyễn Văn Trí
21/12/2020
Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
15/12/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Nguyễn Văn Trí.
14/12/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
10/12/2020
Quyết định bổ nhiệm Trần Thế Hưng giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025
08/12/2020
Nghị quyết HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
03/12/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng - Võ Trần Hồng Ngọc
03/12/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Nguyễn Thị Mộng Thường
02/12/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Nguyễn Thị Mộng Thường
02/12/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 2020 và đại hội cổ đông thường niên năm 2021
24/11/2020
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ