Ngày giờ
đăng tin
MCKTên TCPHTiêu đề tinĐính kèm
21/10/2022 11:00
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
FINANCIAL STATEMENTS FOR QUARTER 3, 2022 Xem file
14/10/2022 14:19
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tài chính Quý III năm 2022 kèm giải trình lợi nhuận Xem file
06/08/2022 11:32
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Interim Financial Statements for the period from 01/01/2022 to 30/06/2022 Xem file
04/08/2022 10:29
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một

');"> Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 kèm giải trình
Xem file
18/07/2022 14:28
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 kèm giải trình Xem file
18/07/2022 14:28
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Financial statements THU DAU MOT WATER JOIN T STOCK COMPANY for Quarter 2,2022 Xem file
15/04/2022 09:26
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một

');"> Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 kèm giải trình
Xem file
01/03/2022 08:49
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một

');"> Báo cáo tài chính năm 2021 kèm giải trình
Xem file
20/01/2022 09:45
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tài chính qúy IV năm 2021 kèm giải trình. Xem file
20/10/2021 15:48
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một

');"> Đính chính một số số liệu của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021
Xem file
19/10/2021 15:59
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một

');"> Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021
Xem file
12/08/2021 10:24
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tài chính Bán niên năm 2021 kèm giải trình Xem file
20/07/2021 16:13
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một

');"> Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021
Xem file
17/05/2021 16:23
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần CTCP Cấp nước Gia Tân Xem file
20/04/2021 10:50
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một

');"> Báo cáo tài chính quý I năm 2021
Xem file
01/04/2021 13:41
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Quyết định thành lập Ban kiểm toán Nội bộ Công ty CP Nước TDM Xem file
01/04/2021 09:23
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Quyết định thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một Xem file
19/03/2021 16:40
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Điều chỉnh, bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 - lần 4 - tập 1 Xem file
19/03/2021 16:40
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Điều chỉnh, bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 - lần 4 - tập 2 Xem file
19/03/2021 16:40
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Điều chỉnh, bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 - lần 4 - tập 3 Xem file
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
1 / 14
close
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ