Thông báo
26
03 - 2016
Thông báo giao dịch UPCOM cổ phiếu
26
03 - 2016
Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch
26
03 - 2016
Báo cáo tài chính
Thủ tục - Văn bản
Văn bản pháp luật 1
Văn bản pháp luật 2
Văn bản pháp luật 3
Liên kết web
STTHỒ SƠ PHÁP LÝ
1Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Thông báo mẫu dấu
3Điều lệ công ty
4Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
5Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
6Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
7Quyết định phê duyệt và Ban hành Quy chế Công bố thông tin
8Quy chế kiểm toán nội bộ
9Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động TĂNG TỐ VÂN - KTT kiêm TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
10Quyết định bổ nhiệm NGUYỄN DUY KHANG giữ chức vụ KTT kiêm TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ