Ngày giờ
đăng tin
MCKTên TCPHTiêu đề tinĐính kèm
18/10/2019 13:50
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tài chính quý III năm 2019 kèm giải trình Xem file
30/09/2019 14:52
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019 Xem file
20/09/2019 09:50
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - thay đổi lần 6. Xem file
17/09/2019 14:52
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Giấy phép xây dựng Xem file
28/08/2019 09:35
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng. Xem file
19/08/2019 14:48
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng. Xem file
12/08/2019 14:34
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019 kèm giải trính. Xem file
01/08/2019 16:16
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Xem file
26/07/2019 15:43
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết Xem file
26/07/2019 13:50
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng. Xem file
24/07/2019 13:53
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết. Xem file
24/07/2019 13:53
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu Công ty CP Nước TDM. Xem file
11/07/2019 08:28
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2019. Xem file
08/07/2019 17:05
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung - thay đổi lần 3 Xem file
08/07/2019 10:46
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Điều lệ Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một - sửa đổi, bổ sung Xem file
04/07/2019 14:31
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng Xem file
24/06/2019 15:04
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính số 240619.021/HĐTC.KT1 ngày 24.6.2019 về việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019. Xem file
22/06/2019 08:53
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. Xem file
22/06/2019 08:53
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
NQ HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ sau khi xử lý số lượng cổ phiếu còn dư Xem file
22/06/2019 08:53
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Xem file
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
1 / 11
close
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ