Ngày giờ
đăng tin
MCKTên TCPHTiêu đề tinĐính kèm
17/01/2020 09:48
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 kèm giải trình Xem file
20/12/2019 16:50
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng Xem file
19/12/2019 14:52
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Nghị quyết áp dụng hóa đơn điện tử Xem file
09/12/2019 10:27
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Xem file
02/12/2019 14:16
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Nghị quyết HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền mặt; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Xem file
18/10/2019 13:50
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tài chính quý III năm 2019 kèm giải trình Xem file
30/09/2019 14:52
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019 Xem file
20/09/2019 09:50
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - thay đổi lần 6. Xem file
17/09/2019 14:52
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Giấy phép xây dựng Xem file
28/08/2019 09:35
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng. Xem file
19/08/2019 14:48
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng. Xem file
12/08/2019 14:34
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019 kèm giải trính. Xem file
01/08/2019 16:16
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Xem file
26/07/2019 15:43
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết Xem file
26/07/2019 13:50
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng. Xem file
24/07/2019 13:53
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết. Xem file
24/07/2019 13:53
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu Công ty CP Nước TDM. Xem file
11/07/2019 08:28
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2019. Xem file
08/07/2019 17:05
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung - thay đổi lần 3 Xem file
08/07/2019 10:46
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Điều lệ Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một - sửa đổi, bổ sung Xem file
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
1 / 11
close
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ