Thông báo
26
03 - 2016
Thông báo giao dịch UPCOM cổ phiếu
26
03 - 2016
Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch
26
03 - 2016
Báo cáo tài chính
Thủ tục - Văn bản
Văn bản pháp luật 1
Văn bản pháp luật 2
Văn bản pháp luật 3
Liên kết web
Thông tin nhà đầu tư
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng - Công ty Quỳnh Phúc
27/07/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng
22/07/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
24/06/2021
Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính số 14062021.010/HĐTC.KT1 ngày 14/6/2021 về soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2021
15/06/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty Đại chúng - Lê Bạch Liên
21/05/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty Đại chúng - Lê Bạch Liên
21/05/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty Đại chúng - Võ Văn Bình
14/05/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty Đại chúng - Lê Bạch Liên
23/04/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Nguyễn Thanh Phong
18/01/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Nguyễn Thanh Phong
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng - Võ Trần Hồng Ngọc
09/01/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Nguyễn Thanh Phong.
22/12/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Nguyễn Văn Trí
21/12/2020
Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
15/12/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Nguyễn Văn Trí.
14/12/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
10/12/2020
Quyết định bổ nhiệm Trần Thế Hưng giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025
08/12/2020
Nghị quyết HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
03/12/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng - Võ Trần Hồng Ngọc
03/12/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Nguyễn Thị Mộng Thường
02/12/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Nguyễn Thị Mộng Thường
02/12/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 2020 và đại hội cổ đông thường niên năm 2021
24/11/2020
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ